1. Zapiši trdilno obliko glagola imeti (dolga in kratka oblika).

2. Prepiši manjkajoči del trdilne povedi (kratka oblika).

3. Napiši, da osebe nekaj imajo (dolga oblika).

4. Iz danih besede zapiši trdilne povedi.

5. Poglej slike in dopolni povedi (kratka oblika).

6. Zapiši nikalno obliko glagola imeti (dolga in kratka oblika).

7. Prepiši manjkajoči del nikalne povedi (kratka oblika).

8. Napiši, da osebe nečesa nimajo (kratka oblika).

9. Napiši, kaj osebe imajo in česa nimajo (kratka oblika).

10. Vprašaj, ali osebe nekaj imajo.

11. Odgovori na vprašanja (kratki odgovori).

12. Tvori trdilne, nikalne in vprašalne povedi glagola IMETI.

Priprava gradiva: Barbara Duralija in Damjana Vidmar