1. Dopolni z ustrezno obliko glagola biti (dolga oblika)

2. Dopolni povedi z glagolom biti (kratka oblika)

3. Izberi ustrezno obliko (am, is, are)

4. Dopolni besedilo z glagolom biti (dolga oblika)

5. Tvori trdilne povedi

6. Zanikaj povedi (dolga in kratka oblika glagola biti)

7. Dopolni vprašanja in odgovore z glagolom biti

8. Besede postavi v pravilni vrstni red in tvori trdilne povedi

9. Tvori trdilne, vprašalne in nikalne povedi

10. Dopolni tabelo z trdilnimi, nikalnimi in vprašalnimi povedmi

Priprava gradiva: Barbara Duralija in Damjana Vidmar