Angleščina 6.-9. (slovnica)

Pronouns (Zaimki)

angleščina

Personal pronouns

Reši naloge in nato preveri, koliko točk si osvojil.

Personal pronouns

Choose:  exercise 1,   exercise 2  Object Pronouns (osebni zaimki v 3. in 4. sklonu)

Choose:   exercise 1,   exercise 2

Fill in:   exercise 1 (navodila),
exercise 2  Demonstrative Pronouns (kazalni zaimki)

Choose:  exercise 1,   exercise 2Reflexive Pronouns (povratni zaimki)

Choose:  exercise 1,   exercise 2,   exercise 3